1. Üldandmed
  1. Hiiu Tuul MTÜ (edaspidi ühing) tegutseb avalikes huvides heategevuslikul eesmärgil ning ühingu põhieesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
  2. Ühingu asukoht on Heltermaa mnt. 6, Kärdla, Hiiu maakond.
  3. Ühingu majandusaasta algab 01.01 ja lõpeb 31.12.
  4. Ühing on asutatud oma eesmärkide täitmiseks määramata tähtajaks.
 2. Ühingu eesmärk
  1. Ühingu eesmärk on Hiiumaa ja sellega piirneva mereala looduse hoidmine, säästliku, inimväärse ning esteetiliselt kauni keskkonna kaitsmine, hoidmine ja taastamine.
  2. Ühing lähtub põhimõttest, et (tehno)rajatised, mis muudavad loodusliku ja kauni elukeskkonna ilmet, näiteks suured tuulegeneraatorid ja nendega seotud ehitised, ei ole aktsepteeritavad, hoolimata võimalikust kommertstulust.
  3. Ühing väärtustab Hiiumaale ja selle merealadele omast loodusliku koosluse mitmekülgsust ja terviklikkust unikaalsena terves maailmas.
  4. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ühing:
   1. osaleb planeeringute ja arengudokumentide väljatöötamisel, räägib kaasa, et need dokumendid vastaksid kogukonna huvidele ja ühingu põhimõtetele;
   2. kogub ja avalikustab teaduspõhist ja argumenteeritud keskkonnaalast teavet;
   3. propageerib ja toetab loodusthoidvat, Hiiumaale omast ja kohalikku elukeskkonda arvestavat majandust, korraldab vastavaid üritusi ning koolitusi;
   4. kogub vahendeid, sh avalikke annetusi, oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja täitmiseks;
   5. kaitseb oma liikmete keskkonnaalaseid huve.
 3. Ühingu liikmeks vastuvõtmine ja ühingust väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja kord
  1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärgiga kooskõlas olevat tegevust, esitades ühingu juhatusele kirjaliku sooviavalduse.
  2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
  3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku tahteavalduse.
  4. Kui liikme tegutsemine on vastuolus ühingu eesmärkidega, otsustab ühingu juhatus liikme väljaarvamise, mille lõplikult kinnitab üldkoosolek.
  5. Ühingust väljaarvatavale liikmele teatatakse tema väljaarvamise arutamise kuupäev ning väljaarvamise põhjus(ed) kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne otsuse tegemist ning väljaarvataval liikmel on õigus esitada vastuväited kirjalikult kahe (2) nädala jooksul väljaarvamisteate kättesaamisest.
  6. Ühingu juhatus on liikme väljaarvamise otsustanud, kui väljaarvamise otsuse poolt on üle 51% juhatuse liikmetest.
 4. Liikmete õigused ja kohustused
  1. Ühingu liikmel on õigus:
   1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
   2. olla valitud ühingu juhatuse jt organite liikmeks;
   3. saada teavet ühingu tegevuse kohta ühingu juhatuselt jt organitelt.
  2. Ühingu liige on kohustatud:
   1. järgima ühingu põhikirja ja tema organite otsuseid;
   2. osalema ühingu tegevuses või seda toetama;
   3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed.
 5. Üldkoosolek
  1. Ühingu kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks (1) hääl.
  2. Üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord ühingu majandusaasta jooksul.
  3. Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
   1. põhikirja muutmine;
   2. juhatuse liikme(te) määramine ja tagasikutsumine;
   3. volinike valimine ja tagasikutsumine;
   4. majandusaasta aruande kinnitamine;
   5. ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;
   6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.
  4. ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
   1. üks kord aastas ühingu majandusaasta aruande kinnitamiseks;
   2. kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
   3. kui ühingu huvid seda nõuavad.
  5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus igale liikmele seitse (7) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
  6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
   1. Juhul kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse sama päevakorraga ja samadel tingimustel kokku uus üldkoosolek kahe nädala pärast. Sellises olukorras kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liikmete arvust.
  7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.
  8. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
 6. Juhatus
  1. Ühingu tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus (juhataja), millel on 1- 3 liiget.
  2. Ühingu üldkoosolek valib juhatuse liikmed ja annab neile volitused viieks (5) kalendriaastaks.
  3. Juhatus korraldab ühingu igapäevast tegevust, raamatupidamist ning peab ühingu liikmete arvestust ja täidab muid põhikirjast, ühingu tegevuse eesmärgist ja seadustest tulenevaid ülesandeid.
  4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning otsuse vastu võtmiseks on vajalik koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
 7. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
  1. Ühingu jagunemine, ühinemine või lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras ning ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.
  2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku määratud isikud.
  3. Ühingu likvideerimisel jaotatakse vara üldkoosoleku otsuse alusel. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle sarnase eesmärgiga loodud ja tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud mittetulundusühingule.

Ühingu põhikiri on kinnitatud 02. septembril 2015.a.

Telli uudiskiri!

MTÜ Hiiu Tuul saadab soovijatele aeg-ajalt aktuaalseid uudiseid. Kui soovid saada neid uudiseid oma e-postkasti, võid tellida uudiskirja oma e-posti aaderssile.
Nimi:
E-post:

Kontonumber toetusteks

EE34 2200 2210 62714498
Saaja: Hiiu Tuul MTÜ
Aitäh!

Go to top