Koostööleping Nelja Energia AS-i, OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark ja Hiiu valla vahel on praeguses sõnastuses Hiiu vallale ning selle elanikele kahjulik.

Lepingu eesmärgiks on tuulepargi rajamine
 • Koostööleping on väga selgelt suunatud vaid tuulepargi rajamise soodustamisele;
 • Minimaalselt lepitakse kokku koguni 700 MW tuulepargi rajamises;
 • Hiiu vald annab ühtlasi lubaduse alajaama, hooldustööde baasi ja maakaabelliinide rajamiseks;
Tingimuseks on seatud võimalikult väikese ajakuluga tuulepargi püstitamine.

Lepingu eesmärgiks ongi tegelikult tuulepargi rajamine ja sellele toetuse kogumine Hiiu valla poolt. Projekti kohaselt lepitakse kokku koostöö tegemises tuulepargi planeerimiseks ja rajamiseks eesmärgiga püstitada võimalikult väikese aja- ja ressursikuluga tuulepark. Tuulepark soovitakse rajada kiirustades, potentsiaalselt mõjusid piisavalt hindamata.

Hiiu vald võtab endale kohustused, mida ta peab ka reaalselt täitma. Samas puudub informatsioon, kuidas selline hiigelsuur ja võimas tuulepark inimeste tervisele mõjub.

Hiiu vallast saab arendaja käepikendus
 • Vallal on lepingu järgi kohustus tutvustada korra poole aasta jooksul kokkulepet teistele Hiiumaa valdadele;
 • Vald peab kutsuma teisi valdasid üles kokkuleppega liituma.

Nende kohustusega hakkab Hiiu vald tuulepargi rajamist sisuliselt reklaamima ning survestama ka teisi Hiiumaa valdasid sellega liituma. Seda kõike aga väga pooliku ja kallutatud informatsiooni valguses.

Leping on kallutatud arendaja kasuks
 • Hiiu vallal on kokkuleppest tulenev kohustus tutvustada kokkulepet ja sellest tulenevaid soodustusi valla elanikele;
 • Hiiu vald kohustub korra poole aasta jooksul avaldama artikli tuulepargi ja kokkuleppes toodud soodustuste kohta.

Eelnevast nähtub selgelt, kui kallutatud on sõlmitav kokkuleppe. Hiiu vald peab hakkama tuulepargile toetust koguma valla enda kanaleid kasutades. Kohalik omavalitsusüksus peaks olema erapooletu, aga projekti kohaselt on vald kohustatud avaldama tuulepargi loomist toetavaid artikleid, mis kajastavad kallutatult vaid tuulepargist potentsiaalselt saadavate soodustuste tutvustust. Samamoodi kohustatakse valda andma poolikut ning kallutatud informatsiooni ka valla elanikele ja kogukonnale, tutvustades ka neile vaid potentsiaalseid tuulepargist saadavaid soodustusi.

Hiiu vald kaotab võimaluse olla erapooletu
 • Hiiu vald on võtnud endale kohustused aidata tuulepargi rajamisele kaasa, mida ta on kohustatud ka täitma;
 • Koostöölepingus puuduvad viited sellele, et tuulepargi mõjusid üldse hinnataks;
 • Vald kohustub kokkuleppega levitama vaid tuulepargi rajamist soodustavad informatsiooni;
 • Tuulepargi negatiivsetest mõjudest minnakse lihtsalt mööda;
 • Tuulepargi tegelikult vägagi kaalukaid ja olulisi negatiivseid külgi ei hakata kokkuleppe järgi kommunikeerima valla elanikele.

Hiiu vald kaotab võimaluse olukorda kaalutletult hinnata ning erapooletult otsustada tuulepargi rajamise üle. Puudub igasugune informatsioon selle kohta, kuidas selline võimas hiigeltuulepark inimeste tervisele mõjub. Kohalik omavalitsus ei saa sellist tegevust lubada.

Pakutavad „soodustused“ ei ole elanike jaoks soodsad
 • arendaja ise määrab kindlaks, kui suure osa emiteeritavatest väärtpaberitest moodustavad eelisaktsiad ja kui suure osa võlakirjad;
 • arendaja määrab kindlaks eelisaktsia väljalaskehinna ja nimiväärtuse;
 • koostöölepingust tulevad äärmiselt ranged tingimused „soodustuste“ saamiseks.

Kui arendaja võib määrata hinna selliselt, et kohalik inimene ei jõua aktsiaid osta, pole sellisel kokkuleppel mingit mõtet. Kuivõrd tegemist on arendaja suva alusel määratavate tingimustega, võib arendaja need määrata selliselt, et aktsiad on Hiiu valla elanike jaoks väärtusetud, ei anna kaasarääkimisõigust ega reaalset võimalust kasumist osa saada. Samuti võib arendaja määrata aktsiatele sedavõrd kõrge hinna, et Hiiu valla elanikel ei ole tegelikult reaalselt võimalik neid osta.

Arendaja poolt seatud tingimuste täitmine on keeruline

Koostöölepingus on ranged tingimused selle suhtes, kes üldse kvalifitseeruvad aktsiate märkimiseks:

 • isik peab olema vähemalt 12 kuud rahvastikuregistri andmetel elanud Hiiu vallas;
 • eelisõigus märkimisel on vallas üle kolme aasta elanud isikutel;
 • isikul peab lisaks olema laitmatu reputatsioon (ei tohi olla kriminaalkaristust, ärikeeldu, pankrotti jne).
 • Väljatoodud tingimuste täitmist hindab arendaja.

Juriidilise isiku puhul on nõudeks, et:

 • tegevuskoht oleks asunud viimased 3 aastat Hiiu vallas;
 • kolme järjestikuse majandusaasta käive peab olema 30 000 eurot;
 • peab olema vähemalt 1 täiskohaga töötaja;
 • juriidilisel isikul peab olema laitmatu reputatsioon.

Sellised ranged tingimused võivad isikud väga kergesti arendaja poolsetest lubatud soodustustest ilma jätta. Isikud ei pruugi vastata arendaja nõuetele ning sellisel juhul nad näiteks aktsiaid märkida ei saagi. On selge, et võim asjade käiku tegelikult mõjutada jääb täielikult arendajale. Kokkuleppe on tasakaalustamata. Minimaalselt peab olema vähendatud arendaja suvaotsused valida endale meelepäraseid aktsionäre, välistades sellega sisuliselt kohalike elanike osalemise.

Hiiu vald sellisest kokkuleppest ei võida, vastupidi, tegemist on kahjuliku kokkuleppega vallale ja selle elanikele. Kohaliku omavalitsuse kohustus on tagada eelkõige oma elanike õigused ja huvid. See koostööleping seda ei tee.

Telli uudiskiri!

MTÜ Hiiu Tuul saadab soovijatele aeg-ajalt aktuaalseid uudiseid. Kui soovid saada neid uudiseid oma e-postkasti, võid tellida uudiskirja oma e-posti aaderssile.
Nimi:
E-post:

Kontonumber toetusteks

EE34 2200 2210 62714498
Saaja: Hiiu Tuul MTÜ
Aitäh!

Go to top